Stanovy

1. Základní ustanovení

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP – jako odborná společnost (dále jen OS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti OS. OS je organizační složkou ČLS JEP bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.

OS působí v oblasti nemocniční epidemiologie a hygieny.

Hospodaření OS se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány. OS hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu.

2. Orgány OS

OS má tyto orgány:
a) shromáždění členů,
b) výbor,
c) revizní komisi.

OS si může zřizovat podle potřeby další orgány (např. pracovní nebo poradní komise apod.).

Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.

ad a) Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. Právo účasti na jednání shromáždění má každý člen. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 1x ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů nebo požádá-li o to revizní komise a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před jeho konáním. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise OS. Nesplní-li tuto povinnost ani revizní komise OS nebo je-li OS několik měsíců zcela nefunkční, má právo svolat shromáždění členů OS revizní komise ČLS JEP. Shromáždění členů zejména volí a odvolává výbor a revizní komisi, rozhoduje o délce funkčního období orgánů OS, rozhoduje o zřízení a zrušení nižších organizačních jednotek - sekcí a je oprávněno rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se OS, kterou si k rozhodnutí vyhradí.

ad b) Výbor

Výbor je řídícím a výkonným orgánem OS, má minimálně 5 členů. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce OS, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní komise. O větším počtu členů výboru nebo o změně jeho počtu rozhoduje shromáždění členů. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře (pokladníka), případně další funkcionáře. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 1x za dva měsíce. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být všem členům OS na základě jejich žádosti k dispozici zveřejněním na internetových stránkách OS. Zápis výbor také zasílá sekretariátu ČLS JEP.

ad c) Revizní komise.

Revizní komise je kontrolním orgánem OS, má minimálně tři členy. O větším počtu členů nebo o změně jejího počtu rozhoduje shromáždění členů. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise vypracovává nejméně jedenkrát ročně revizní zprávu. Členové revizní komise mají právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů OS. Revizní komise má právo pozastavovat rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu se zákony nebo předpisy ČLS JEP, příp. OS. Pozastavená rozhodnutí předkládá revizní komise nejbližšímu shromáždění členů k rozhodnutí.

Další orgány OS:

Výbor zřizuje pracovní skupiny, které se zabývají dílčími problematikami a jsou poradním orgánem výboru. Členy pracovních skupin mohou být pouze členové OS. V čele pracovních skupin je tříčlenný pracovní výbor, který si ze svého středu volí členové pracovní skupiny.3. Organizační členění OS

OS se člení na nižší organizační jednotky – sekce, ke dni schválení stanov OS je zřízena sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (sekce NLZP). Činnost sekce je po odborné stránce autonomní, musí však být v souladu s předpisy OS a ČLS JEP.

4. Orgány sekcí

Sekce mají tyto orgány:
a) konferenci, která je nejvyšším orgánem sekce,
b) radu, která je výkonným orgánem sekce. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce.

Sekce si mohou zřizovat podle potřeby další orgány (např. revizní komisi, pracovní komise apod.)
Funkční období členů rady je čtyřleté, pokud konference nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Funkční období orgánů sekce vždy končí nejpozději ke dni skončení funkčního období výboru OS.
Předsedové sekcí mají právo účasti s hlasem poradním na schůzích výboru OS.


5. Členství
Členství je:
a) řádné,
b) čestné,


ad a) Řádné členství

Řádným členem se může stát lékař nebo jiný pracovník ve zdravotnictví a spolupracujících oborech, který souhlasí s posláním a cíli OS.
Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem a zaplacením členského příspěvku do 2 měsíců ode dne oznámení od schválení přihlášky.
Členství zaniká úmrtím, vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení, zánikem OS nebo zrušením členství pro neplnění členských povinností.


Člen má zejména právo:
 • účastnit se činnosti OS
 • volit a být volen do orgánů OS
 • být informován o činnost OS
 • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány OS
 • svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti OS
 • využívat pomoci a podpory OS v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů


 • Člen má zejména povinnost:
 • dodržovat předpisy ČLS JEP a OS
 • přispívat k naplňování poslání a cílů OS
 • řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky
 • řádně vykonávat svěřené funkce
 • nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy OS nebo co by poškozovalo dobré jméno ČLS JEP


 • ad b) Čestné členství.

  Čestným členem OS se může stát osobnost, která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařství, zdravotnictví a zejména hygieny, epidemiologie a příbuzných oborů. O udělení čestného členství rozhoduje shromáždění členů na základě návrhu výboru. Čestný člen má obdobná práva a povinnosti jako řádný člen, nemá však hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním. Čestný člen nemůže volit ani být volen, neplatí členské příspěvky OS. Udělení čestného členství samo o sobě neruší řádné členství, souběh čestného a řádného členství je možný, v tomto případě má člen veškeré práva, ale také povinnosti řádného člena, včetně povinnosti hradit členské příspěvky OS. V závažných případech (např. poškozování dobrého jména ČLS JEP) je možno čestné členství odejmout. Čestného členství je možno se vzdát a to písemným oznámením výboru OS.

  6. Další ustanovení

  OS navazuje na činnost Sdružení nemocničních epidemiologů, které působilo v rámci Asociace nemocnic České republiky a od roku 1999 je členem International Federation of Infection Control.

  7. Závěrečná ustanovení

  V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu OS se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS JEP.