Přehled platné legislativy pro potřeby pracovníků nemocniční epidemiologie a hygienyJe vždy uvedeno základní číslo předpisů. Čísla dílčích novelizací neuvádíme. Legislativu v platném znění lze nalézt on-line např. na www.zakonyprolidi.cz. Věstníky MZ ČR jsou k dispozici na www.mzcr.cz

Legislativa v hygieně a epidemiologii:
 • č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví


Chemické látky, odpady:
 • Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • č. 428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • č. 120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů
 • č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
 • č. 61/2013 Sb. Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech


Zdravotnické prostředky:
 • č. 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,


Epidemiologie:
 • č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • č. 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem (od 1. 1. 2018 vstupuje v platnost novelizace č. 355/2017 Sb.)
 • č. 224/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění


Metodické pokyny a návody:
 • Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče, Věstník MZ ČR částka 5/2012
 • Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů – AHEM 1/2014
 • Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče, Věstník MZ ČR částka 2/2013
 • Ustanovení národního antibiotického programu, Věstník MZ ČR částka 9/2009
 • Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Věstník MZ ČR částka 7/2012
 • Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v toxikologickém informačním středisku VFN v Praze, Věstník MZ ČR částka 7/2017
 • Metodický návod k řešení infekce HIV / AIDS v ČR , Věstník MZ ČR, částka 1/2023
 • Metodický návod k zajištění programu surveillance onemocnění břišním tyfem a paratyfem, Věstník MZ ČR částka 7/2010
 • Metodický pokyn MZ ČR Prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), E (VHE), Věstník MZ ČR částka 2/2008
 • Metodický návod MZ ČR částka 13/2002 Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H..influenzae B
 • Metodický pokyn MZ ČR Zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN) Věstník MZ ČR částka 3/2001
 • Metodický list TSE/CJN – Surveillance, diagnóza a terapie transmisivních spongiformních encefalopatií a Creutzfeld-Jakobovy nemoci
 • Věstník MZ ČR částka 10/2006 Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
 • Metodický návod MZ ČR č.1/2000, Věst MZ k zajištění programu surveillance legionelóz
 • Doporučené standardy – Definice případů pro hlášení infekčních onemocnění, Věstník MZ ČR částka 13/2002
 • Metodický návod č.6 – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění, Věstník MZ ČR, částka 2/2008
 • Metodický návod č. 2 – Surveillance rotavirových infekcí, Věst.MZ ČR částka 8/2007


Zdravotní služby:
 • č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • č. 39/2012 Sb. Vyhláška o dispenzární péči
 • č. 70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
 • č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče


Specifické zdravotní služby:
 • č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
 • č. 79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)


Hygiena práce a posudková činnost:
 • č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • č. 104/2012 Sb. Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • č. 180/2015 Sb. Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • č. 263/2016 Sb., Atomový zákon


Hygiena obecná a komunální:
 • č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • č. 35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • č. 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • č. 353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 • č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví


Hygiena výživy a předmětů běžného užívání:
 • č. 296/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 • č. 38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • č. 54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 • č. 133/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
 • č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl.č. 602/2006 Sb.


Různé:
 • č. 101/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
 • č. 102/2012 Sb. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • Věstník MZ ČR částka 16/2015 - Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb