ODBORNÁ LEGISLATIVA V HYGIENĚ A EPIDEMIOLOGII


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Epidemiologie:
 • Metodický návod č.2 - Surveillance rotavirových infekcí, Věst.MZ ČR č. 8/2007
 • Vyhl. MZ ČR 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhl.č.537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění následujících předpisů
 • Metodický pokyn MZ ČR Prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), E (VHE), Věst.MZ ČR č.2/2008
 • Metodický návod MZ ČR č.13/2002 Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H..influenzae B
 • Metodický pokyn MZ ČR č.3/2001 Věst. MZ, Zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • Metodický list TSE/CJN – Surveillance, diagnóza a terapie transmisivních spongiformních encefalopatií a Creutzfeld-Jakobovy nemoci
 • Věstník MZ ČR č.10/2006 Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
 • Metodický návod MZ ČR č.1/2000, Věst MZ k zajištění programu surveillance legionelóz
 • Metodický návod MZ ČR č. 5/2001, Věst. MZ , Nakládání s odpadem ve zdravotnických zařízeních
 • Metodické opatření č.14/2002 Věst.MZ ČR – Doporučené standardy – Definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • Metodický návod č. HEM-3769.3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR
 • Vyhl.č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíři onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • Vyhl.č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče, Věst.MZ ČR 5/2012
 • Metodický návod č.5 - Řešení problematiky infekce HIV – AIDS v České republice
 • Metodický návod č.6 - Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění, Věstník MZ ČR 2/2008
 • Metodický návod č.2 - Surveillance rotavirových infekcí, Věst.MZ ČR č. 8/2007


Hygiena práce:
 • Vyhláška MZ ČR 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhl. MZ ČR č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
 • Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


Hygiena výživy:
 • Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění


Komunální hygiena:
 • Vyhl.č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl.č.187/2005 Sb. a vyhl.č.193/2006 Sb.
 • Vyhl.č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
 • Vyhl.č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb


Mezioborové:
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhl.č. 12/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Vyhl.č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe
 • Vyhl.č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhl.č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl.č.187/2005 Sb. a vyhl.č.193/2006 Sb.
 • Vyhl. MŽP ČR.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady


sekretářka společnosti
Mgr. Dana Vaculíková
e-mail: dana.vaculikova@kzcr.eu

adresa pro korespondenci:
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nemocniční hygieny
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 401 13
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz