Koncepce

Hygiena a epidemiologie jsou lékařské obory preventivní medicíny. Specifická primární prevence se zaměřuje na konkrétní rizika či nemoce (ochrana zdraví), nespecifická prevence zahrnuje celkové posilování a rozvíjení zdraví (podpora zdraví). Vychází ze studia výskytu infekčních i neinfekčních onemocnění hromadného charakteru a poškození zdraví ve sledované populaci. Na základě výsledků studia navrhuje, realizuje a následně kontroluje účinnost preventivních opatření k ochraně a podpoře zdraví.

Klasická forma běžného hygienického dozoru ve zdravotnických provozech ze strany státních kontrolních orgánů zabezpečuje výkon státní správy a státního zdravotního dozoru dle platné legislativy o ochraně veřejného zdraví, v následující problematice: účast při koncepční činnosti v rámci ZZ, dohled nad výstavbou a rekonstrukcí zdravotnických objektů s cílem dodržení protiepidemických požadavků, zásady epidemiologicky bezpečného provozu zdravotnických zařízení, výskyt profesionálních nemocí u pracovníků ve zdravotnictví. V oblasti hygieny práce, obecné a komunální sleduje např. hygienické požadavky na pitnou vodu a povinnosti osob při kontrole pitné vody, vnitřní prostředí staveb, hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných hodnocení, řízení zdravotních rizik, bezpečný způsob likvidace nebezpečných odpadů aj.

Nemocniční hygiena a epidemiologie vzniká z potřeby zaměřit se podrobně na specifickou hygienicko-epidemiologickou problematiku zdravotnických zařízení. Managementy velkých nemocnic tak často zřizují funkční místo pro zdravotníka vzdělaného v preventivní i intervenční hygienické a epidemiologické problematice. Od tohoto interního zaměstnance se očekává, že na základě dobré orientace jak v lokálních stavebně-technických předpokladech, tak i v provozních podmínkách a při intenzivní komunikaci se zdravotníky i s nezdravotnickými zaměstnanci reguluje míru stávajícího i potenciálního rizika ohrožení zdraví jak pro personál tak pro ošetřované pacienty nemocnic.Tato funkce má konziliární a zásadně nerepresivní charakter bez vnějších administrativních intervencí.

Pracovní skupina nemocničních hygieniků a epidemiologů fakultních nemocnic v ČR vytvořila z důvodů absence jednotné pracovní náplně a na základě dlouholetých zkušeností jednotlivých účastníků ať ve veřejné hygienické sféře či v nemocničních podmínkách koncepční materiál definující kompetence nemocničního hygienika.

Cílem oboru je vytváření metodických a technických podmínek po systém lokální surveillance nemocničních nákaz, jako indikátoru kvality zdravotní péče, a podíl na jejich realizaci v praxi, vytváření bezpečného prostředí jak pro uživatele zdravotní péče, tak i pro zaměstnance.Výzkum, vývoj a vzdělávání v této oblasti
Organizační struktura a personální zabezpečení
Název: Oddělení hygieny a epidemiologie - OHE.

Personální požadavky vychází z počtu lůžek zdravotnického zařízení, odborného profilu, počtu intenzivních lůžek, organizačního členění rozsahu činnosti oddělení.

Personální obsazení předpokládá dle zkušeností domácích i zahraničních minimálně:

 • lékaře s I. atestací z hygieny a epidemiologie, nebo dalších oborů podle náplně specializačních nebo certifikačních požadavků pro obor (optimální 1 hygienik + 1 epidemiolog) a
 • dva nelékařské zdravotnické pracovníky (Mgr. Nebo Bc., nebo DiS). V oboru asistent ochrany veřejného zdraví, zdravotní sestra, zdravotní laborant, pro výkon samostatné činnosti se specializací, nebo certifikačním kursem v oboru nemocniční epidemiologie a hygiena)


V zařízeních nad 1000 lůžek je vhodné na každých 300 lůžek doplnit o další 0,5 úvazku NLZP.

Na dislokovaných pracovištích je vhodné pověřit spoluprací s nemocničním epidemiologem určeného klinického lékaře (s definovaným pracovním úvazkem).

Pro pracoviště bez možnosti vytvoření vlastního OHE (zejména ZZ nižšího typu) se doporučuje uzavřít spolupráci pro tento typ služby s lékařem s odpovídající specializací (formát spolupráce je na zvážení ZZ – DPČ, DPP, případně smlouva s OSVČ, NZZ…)METODY PRÁCE
Základ tvoří obecné epidemiologické metody, umožňující zjistit příčinný vztah mezi nemocemi a poruchami zdraví a vnějšími podmínkami a jejich aplikace na specifické podmínky nemocničního prostředí. Epidemiologie používá metod deskriptivních, analytických a intervenčních. Komplexní epidemiologickou metodou je epidemiologická surveillance, přinášející návrhy na opatření, jejich účinnou kontrolu a argumenty pro rozhodovací činnost managementu zdravotnického zařízení.

Preventivní hygienicko-epidemiologická činnost
součinnost při zajištění hygienicko-protiepidemických opatření na zdravotnických a nezdravotnických pracovištích:
 • vypracování standardů k zajištění hygienicko – protiepidemických zásad v nemocnici
 • konsiliární činnost při vypracování provozních-protiepidemických řádů a jejich aplikaci
 • koordinace programu nemocnice ke snížení rizika nemocničních infekcí, organizace a zastřešení lokální surveillanci nemocničních nákaz (ve spolupráci s laboratorními a klinickými pracovišti), jejich průběžné hodnocení jako indikátoru kvality péče
 • spolupráce při zajišťování kritických bodů – Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) v provozu klinických i technických pracovišť
 • uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy
 • monitoring dezinsekce a deratizace
 • spolupráce při vypracovávání standardů diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů s ohledem na účinnou prevenci nemocničních nákaz


 • pracovní prostředí a pracovní podmínky
 • spolupráce při posuzování a hodnocení míry rizika jednotlivých faktorů pracovního prostředí a sestavení návrhu kategorizace prací
 • ve spolupráci se smluvními lékaři závodní preventivní péče sledování zdravotního stavu zaměstnanců ve vztahu ke konkrétní profesionální zátěži
 • využívání výsledků získaných šetřením pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců pro vytváření zdravých pracovních podmínek a ochrany zdraví při práci
 • spolupráce při analýze výskytu nemocí z povolání jako podklad k jejich prevenci
 • účast na kontrolách bezpečnosti práce
 • konziliární činnost při posuzování vhodnosti a vytváření zásad používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • konsiliární činnost při investičních akcích
 • konzultace koncepcí, výstavby, adaptací, stavebních úprav a reorganizací v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky
 • konzultace vybavenosti zdravotnických pracovišť v souladu s platnou legislativou


 • Intervenční hygienicko-epidemiologický dozor
  kontrolní činnost
 • periodická kontrola dodržování hygienicko protiepidemických zásad provozních řádů
 • kontrola dodržování požadavků platné legislativy a požadavků interních nemocničních předpisů
 • odborný dohled nad sterilizačními centry a centrální sterilizací, řízení výstupní kontroly kvality ve sterilizačních centrech a centrální sterilizace
 • cílená šetření spojená s analýzou mikrobiologických nálezů v biologickém materiálu a výsledků sledování mikrobiální čistoty prostředí včetně doporučení protiepidemických opatření
 • průběžné kontroly prováděných dekontaminačních a dezinfekčních postupů
 • spoluúčast na monitoringu bezpečného nakládání s odpady
 • spoluúčast na monitoringu vodního hospodářství
 • monitoring kvalitativních ukazatelů v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance
 • monitoring kvality praní nemocničního prádla a bezpečné manipulace s prádlem
 • monitoring režimu úklidu ve zdravotnickém zařízení
 • monitoring kvality připravené stravy pro pacienty i zaměstnance, bezpečného transportu, výdeje a manipulace s jídlem.
 • vypracování návrhu intervenčních opatření pro management nemocnice, kontrola plnění intervenčních opatření při výskytu infekce u pacientů a personálu a vyhodnocení jejich účinnosti


 • Spolupráce s externími kontrolními orgány
 • spolupráce s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem
 • spolupráce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v oblasti radiační hygieny
 • spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv
 • spolupráce se Spojenou akreditační komisí ČR a dalšími certifikačními orgány


 • Metodická a vzdělávací činnost
 • koordinace vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygienické legislativy, protiepidemických přístupů a opatření, hygieny rukou, zásad dekontaminace, desinfekce a sterilizace
 • spoluúčast na vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve zdravotnictví
 • konsiliární činnost v prevenci a profylaxi nemocničních nákaz
 • příprava odborných podkladů pro směrnice a příkazy
 • zpracování odborných analýz a studií v oboru hygieny a epidemiologie pro potřeby řízení a koncepce rozvoje zdravotnických zařízení
 • metodické vedení komisí pro prevenci nemocničních nákaz jako poradního orgánu ředitele nemocnice
 • aktivní spoluúčast na přípravě akreditací zdravotnických zařízení v rámci připomínkových řízení vyjádření ke změnám v legislativě


Mezinárodní aktivity
Spolupráce s International Federation of Infection Control (IFIC), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), Hospital in Europe Link for Infection Control through the Surveillance (HELICS), European Society of Clinical Mikrobiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society of Infectious Diseases (ISID) a další.

Odpovědnosti
jsou stanoveny vnitřním předpisem každého zdravotnického zařízení