O nás

Začlenění Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP je završením aktivit předchozí Společnosti nemocniční hygieny (SNH), která existuje již od roku 1991 na bázi občanského sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie.

Společnost byla založena odborníky v oblasti hygieny a epidemiologie na základě sílící potřeby vytvořit profesní platformu zabývající se specifickou problematikou nemocniční epidemiologie, která by byla schopna definovat potřeby moderního zdravotnického zařízení a určovat směr, kterým by se péče o pacienty a jejich bezpečnost v nemocnicích měla ubírat.

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o obor nemocniční epidemiologie a hygieny ze strany odborné veřejnosti, managementů nemocnic, klinických lékařů, ale i médií a zejména pacientů samotných, bylo třeba přehodnotit současný statut naší společnosti z formy občanského sdružení na formu, která by více odpovídala oficiálnímu a odbornému zaměření společnosti a mohla by být i do budoucna rovnocenným partnerem pro jednání s externími partnery i kolegy z jiných oborů.

Ve správnosti naší úvahy nás utvrdila i výzva MZ z počátku roku 2009, kdy jsme byli požádáni o úzkou a velmi konkrétní spolupráci na přípravě a plnění programů WHO v oblasti Bezpečnosti a zdraví pacientů, konkrétně k odborné garanci prevalenčních studií nozokomiálních nákaz, jejichž pravidelné provádění v členských státech EU bylo navrženo Evropským centrem pro kontrolu infekcí (ECDC), k čemuž se ČR přihlásila (viz níže uvedená pilotní studie na odd. ARO a JIP ve ZZ v ČR realizovaná na podzim 2009).

Činnost nemocničních epidemiologů a dosavadního SNH je rovněž bohatě dokumentována v rámci Sdružení fakultních nemocnic (dnes Asociace nemocnic), kde jsme se významně podíleli na přípravě akreditačních standardů a přípravě k akreditaci v kategorii Sledování nemocničních infekcí.

Po dobu své dosavadní existence si naše společnost vydobyla spolehlivý kredit mezi odbornou veřejností, což dokazuje zejména vysoká účast na našich konferencích a seminářích (Mezinárodní konference nemocniční hygieny se konají pravidelně jedenkrát ročně již po dobu 18ti let), včetně aktivní účasti renomovaných přispěvatelů z naší republiky i ze zahraničí.

Od roku 1999 je SNH členem Mezinárodního sdružení pro kontrolu infekcí (International Federation of Infection Control - IFIC).

Většina aktivních členů společnosti jsou pravidelnými přispěvateli do odborných periodik, včetně impactovaných, a rovněž tak se aktivně účastní konferencí a vzdělávacích akcí různých lékařských oborů u nás i v zahraničí.

Od roku 2005 dále provádíme ve vybraných ZZ prevalenční studie nozokomiálních nákaz na vybraných odděleních, které se setkaly s širokou odezvou ze strany lékařské veřejnosti i managementů ZZ.

Metodika těchto prevalenčních studií se stala podkladem pro celonárodní prevalenční studii organizované Ministerstvem zdravotnictví ČR na odděleních ARO a JIP na podzim roku 2009.Cíle SNEH ČSL JEP
 • Vyvíjet obecně prospěšné aktivity vedoucí ke zkvalitnění péče o pacienta a jeho bezpečí z pohledu nemocničních infekcí
 • přispívat k rozvoji a rozšiřování vědecky podložených poznatků preventivních lékařských oborů i oborů příbuzných, zejména organizováním vzdělávacích aktivit a publikační činností
 • usilovat o využívání nových poznatků z oboru v péči o pacienta spoluprací s managementy nemocnic i spoluprací se zákonodárnými orgány formou konzultací k úpravám či tvorbě souvisejících právních předpisů a metodických pokynů
 • Klást zvláštní důraz na preventivní činnost ve zdravotnických zařízeních nerepresivního charakteru
 • podílet se na vytváření koncepce oboru nemocniční epidemiologie a hygiena


Členskou základnu naší společnosti tvoří zejména nemocniční epidemiologové a hygienici z fakultních nemocnic a dalších, převážně nadregionálních zdravotnických zařízení a ústavů.

 • Výsledky elektronických voleb do výboru SNEH ČLS JEP

 • Výsledky elektronických voleb do revizní komise SNEH ČLS JEP

 • Zápis ze shromáždění členů Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS

 • Usnesení shromáždění členů Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP ze dne 26.dubna 2011

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2010

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2011

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2012

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2013

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2014

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2016

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2017

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2018

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2019

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2020

 • Výroční zpráva o hospodaření v roce 2021

 • Výsledky voleb pro volební rok 2014

 • Výsledky voleb pro volební rok 2018

 • Prohlášení MUDr. Kolářová

 • Zpráva o činnosti revizní komise za období 2014-18

 • Zpráva o činnosti výboru za období 2014-18

 • Rozdělení funkcí ve výboru a revizní komisi 2018
 •